பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Convocation

SLIIT Convocation 2019 - After Movie
SLIIT Convocation 2019 - Day 2 Session 3
SLIIT Convocation 2019 - Day 2 Session 2
SLIIT Convocation 2019 - Day 2 Session 1
SLIIT Convocation 2019 - Day 1 Session 4
SLIIT Convocation 2019 - Day 1 Session 3
SLIIT Convocation 2019 - Day 1 Session 2
SLIIT Convocation 2019 - Day 1 Session 1
SLIIT Convocation 2018 After Movie
SLIIT Convocation 2018
SLIIT Convocation 2018 Session - 1
SLIIT Convocation 2018 Session - 2
SLIIT Convocation 2018 Session - 3
SLIIT Convocation 2018 Session - 4
SLIIT Convocation 2017 – After Movie
SLIIT Convocation 2017 – Media Coverage (SLRC)
SLIIT Convocation 2017 – Media Coverage (ITN)
SLIIT Convocation 2016 – Ada Derana News
SLIIT Convocation 2016 – Hiru News
SLIIT Convocation 2016 – ITN News
SLIIT Convocation 2016 – Live at 8
SLIIT Convocation 2016 – News 1st
SLIIT Convocation 2015 Session - 1
SLIIT Convocation 2015 Session - 2
SLIIT Convocation 2011 - Morning Session - 2/7
SLIIT Convocation 2011 - Morning Session - 3/7
SLIIT Convocation 2011 - Morning Session - 4/7
SLIIT Convocation 2011 - Morning Session - 5/7
SLIIT Convocation 2011 - Morning Session - 6/7
SLIIT Convocation 2011 - Morning Session - 7/7
SLIIT Convocation 2011 - Afternoon Session - 1/6
SLIIT Convocation 2011 - Afternoon Session - 2/6
SLIIT Convocation 2011 - Afternoon Session - 3/6
SLIIT Convocation 2011 - Afternoon Session - 4/6
SLIIT Convocation 2011 - Afternoon Session - 5/6
SLIIT Convocation 2011 - Afternoon Session - 6/6
SLIIT Convocation 2011 - Evening Session - 1/7
SLIIT Convocation 2011 - Evening Session - 2/7
SLIIT Convocation 2011 - Evening Session - 3/7
SLIIT Convocation 2011 - Evening Session - 4/7
SLIIT Convocation 2011 - Evening Session - 5/7
SLIIT Convocation 2011 - Evening Session - 6/7
SLIIT Convocation 2011 - Evening Session - 7/7
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo