பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Web Test Automation - Selenium and TestNG

Being one of the best tools for automation testing, Selenium is well loved by developers and testers across the globe. Automation will help the participant when they test something repeatedly, as humans are prone to making mistakes while doing monotonous actions. Test automation helps to speed up testing when it becomes monotonous and time consuming. The participants will learn Selenium from the basics to advanced concepts.

• Introduction to Test Automation
• Web Test Automation (Selenium)
• Introduction to Selenium
• Sample Web Application Automation using Selenium & TestNG with Java
• Page Object Concept & Some Other Best Practices

Online Classes

Undergraduates who wishes to move into the QA Industry, Fresh QA Engineers, Manual Testers

Commencement Date: -

Duration : 30 Hours
Live Online Session Schedule : Sunday 10.00 am to 12.30pm

Program fee can be paid to/transferred to Bank of Ceylon in favor of the SLIIT current A/C 0072821605 and the receipt should be emailed to pdpcontact@sliit.lk before the commencement of the Program.

Following are the required Payment Details:

  • Name of the Bank – Bank of Ceylon
  • Name of the Account – Sri Lanka Institute of Information Technology
  • Account Number - 0072821605
  • Branch – Kollupitiya
  • Branch Code - 034

Please include your Full Name, Home Address, NIC Number, Mobile Number, Email Address and Minimum Qualification when emailing the payment receipt.

For Further Details, Please Contact

Hotline :- 0773300066
General- +94 0117544802+94 11 7543184, +94 11 7543173

RESERVE A SEAT

To confirm your seat please hand over your bank slip before the class commencement to avoid any disappointments.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo