பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Welcome to The ISACA in SLIIT

ISACA members can benefit from Access, Savings and Knowledge to fuel their success in IS/IT audit, control, security, cyber security and governance across a multitude of industries. Member Advantage encompasses the suite of benefits ISACA members receive to advance professionally, be rewarded personally throughout their entire career and student chapter members will get some discounts and some offers.

Main target of ISACA SLIIT student chapter is to promote the career in assurance and consult audit in cyber security sides. To provide the career work we do some workshops and meetups to help the students to get success. ISACA SLIIT Student Chapter is the third ISACA Student Chapter under the ISACA Sri Lanaka Chapter, which work with the aim of encouraging education beyond the university students’ capability to learn and to connect the supportive professionals in the industry.

SLIIT isg helps students to build, grow and elevate their career opportunities and educational opportunities related to cyber security.

What is ISACA...?

ISACA is an international professional association focused on IT  governance. On its IRS filings, it is known as the Information Systems Audit and Control

Association, although ISACA now goes by its acronym only. ISACA has served our professional community for more than 50 years. The association was incorporated as the EDP Auditors Association in 1969 by a small group of individuals who recognized a need for a centralized source of information and guidance in the new field of electronic data processing audit.

Current Committee

Ashan Vijay

President

Jason Adams

Vice President

Sachithi Sandeshi

Secretary

Gayan Gothama

Asst.Secretary

Thisaranga Dilshan

Treasurer

Achini Galabodage

Asst.Treasurer

Kavindu Viraj

Editor
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo