பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

விளையாட்டு கவுன்சில்

Promotes sports and recreational activities. At SLIIT, students engage in a wide range of sports including cricket, rugby, volleyball, tennis, table tennis, badminton, chess, carom and karate. The Malabe campus has excellent indoor and outdoor sports facilities. These include a large playground, a tennis court, a basketball court, indoor table tennis, carom and a well- equipped gymnasium.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo