ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Prof. Lakshman Ratnayake

Chancellor | Chairman | Professor
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Lalith Gamage

Vice Chancellor | MD | CEO | Professor
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Nimal Rajapakse

Senior Deputy Vice - Chancellor & Provost
SLIIT View Profile Officers of the University

මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ

Pro Vice - Chancellor (Academic)
SLIIT View Profile Officers of the University

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Pro Vice - Chancellor
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Pro Vice-Chancellor (Research & International)
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Saman Halgamuge

Deputy Vice Chancellor | Research and International Office (RIC)
SLIIT View Profile Officers of the University

මහාචාර්ය. සමන් තිලකසිරි

Dean/Engineering & Senior Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Prof. Suren Peter

Professor / Dean
Information Management View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

Dr. Nuwan Kodagoda

Dean- Faculty of Computing
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile පරිගණක පීඨය

ආචාර්ය. මලිත විජේසුන්දර

Dean
මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Prof. Pradeep Abeygunawardhana

Dean - International
Electrical & Electronic Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Dr. Anuradha Karunasena

Associate Dean (Academic)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Dasuni Nawinna

Associate Dean (Research)
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Prasanna S. Haddela

Head | Graduate Studies
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Kalpani Manathunga

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile පරිගණක පීඨය

Prof. Ayantha Gomes

Head | Department of Civil Engineering
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Prof. Migara Liyanage

Head | Department of Mechanical Engineering
Mechanical Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Dr. Mudith Karunaratne

Head | Department of Materials Engineering
Materials Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Dr. Sujeewa Hettiwatte

Head | Department of Electrical and Electronic Engineering
Electrical & Electronic Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo