ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

කාර්මික උපදේශක මණ්ඩලය

Mr. Madhu Ratnayake

Vice President & General Manager, Virtuza Corporationchairman, Slasscom

Mr. Mano Sekeram

CEO, 99X Technology

Mr. Thilak de Silva

Chief Global and Networks Officer Sri Lanka Telecom

Mr. Lalith de Mel

Chairman, Hemas Holding plc

Ms. Premila Perera

Former Partner, KPMG Sri Lanka
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo