ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

SLIIT ඇකඩමිය

SLIIT Academy (Pvt.) Ltd a subsidiary of the Sri-Lanka Institute of Information Technology was established to provide education opportunities to a wider range of students who wish to progress their higher education with an industrial oriented learning experience. SLIIT Academy offers IT , Business , Engineering degree programs and post graduate program in MSc in PM which paves the way for students to keep their knowledge up-to date in this fast-moving environment . With the growing demands of workforce, SLIIT ACADEMY has been one of the first to introduce one of a kind Educational opportunities to the Nation of Sri Lanka. A blend of theory and practice gives the edge for those who wants to enter into the workforce with sound academic background and gives a competitive advantage among the others.

Contact Information

+94(0)11 754 3600

sliitacademy@sliit.lk

SLIIT Academy,
BOC Merchant Tower, No #28,
St Michael’s Road,
Colombo 03.

පදනම් වැඩ සටහන්

 • තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ පදනම් සහතිකය (FCIT)
 • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ පදනම් සහතිකය (FCBM)
 • Foundation Certificate in Engineering Science (FCES)

උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා

 • විද්යුත් හා විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාව
 • තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
 • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

උපාධි පාඨමාලා

Department of Information Technology

 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - තොරතුරු තාක්‍ෂණය - SLIIT
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - අන්තර් ක‍්‍රියාකාරීත්ව මාධ්‍ය - SLIIT
 • BSc. (Hons) Computer Science and Software Engineering - Top Up  - UOB
 • BSc. (Hons) Computer Networking -  Top Up - UOB

Department of Engineering

 • විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු විද්‍යා (ගෞරව) උපාධි - විද්‍යුත් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව - Top Up - LJMU

Department of Business

 • BA (Hons) Business Administration - Top Up  - UOB
 • BSc. (Hons) Human Resources Management - Top Up  - UOB

පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන්

 • MSc Degree In Project Management - LJMU
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo