ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

SLIIT ඇකඩමිය

SLIIT Academy (Pvt.) Ltd a subsidiary of the Sri-Lanka Institute of Information Technology was established to provide education opportunities to a wider range of students who wish to progress their higher education with an industrial oriented learning experience. SLIIT Academy offers Foundation Programs & Degrees in IT, Business, Engineering & Health and Life Sciences and Post-Graduate Program in MSc in PM which pave the way for students to keep their knowledge up-to date in this fast-moving environment. With the growing demands of workforce, SLIIT ACADEMY has been one of the first to introduce one of a kind Educational opportunity to the Nation of Sri Lanka. A blend of theory and practice gives the edge for those who wants to enter the workforce with sound academic background and gives a competitive advantage among the others.

Contact Information

+94(0)11 754 3600

sliitacademy@sliit.lk

SLIIT Academy,
BOC Merchant Tower, No #28,
St Michael’s Road,
Colombo 03.

පදනම් වැඩ සටහන්

Leading to University of Bedfordshire (UOB) Degree Programs

 • තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ පදනම් සහතිකය (FCIT)
 • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ පදනම් සහතිකය (FCBM)

Curtin University - SLIIT Academy Foundation Certificate programs in

 • තොරතුරු තාක්‍ෂණය
 • ඉංජිනේරු විද්‍යා
 • ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
 • Health & Life Sciences

උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා

 • Higher Diploma Program in Electronic & Electrical Engineering
 • තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
 • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

උපාධි පාඨමාලා

Department of Information Technology

 • BSc. (Hons) Computer Science and Software Engineering - Top Up - UOB
 • BSc. (Hons) Computer Networking - Top Up - UO

Department of Engineering

 • BEng (Hons) Electronic & Electrical Engineering - Top Up - LJM

Department of Business

 • BA (Hons) Business Administration - Top Up - UOB
 • BSc. (Hons) Human Resources Management - Top Up - UOB

පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන්

 • MSc Degree in Project Management – Liverpool John Moores University (LJMU)
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo