ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

SLIIT Carols 2016

URL : https://www.sliit.lk/
Venue : Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) , Malabe Campus, New Kandy Road, Mala

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo