ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

24th

APRIL
2024

Degree Programme Time Join
BSc (Hons) Financial Mathematics & Applied Statistics
02.30 pm to 03.30 pm Join Meeting

25th

APRIL
2024

Degree Programme Time Join
BEd (Hons) Degree programmes
BEd (Hons) - in Physical Science
BEd (Hons) - in English
BEd (Hons) - in Biological Scinences
BEd (Hons) - in Information Technology
BEd (Hons) - in Social Sciences
10.00 am to 11.00 am Join Meeting
BBA (Hons) Business Degree Programmes
ගිණුම්කරණය සහ මුල්‍ය
ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
මානව ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය
අලෙවිකරණ කළමනාකරණය
Quality Management
සැපයුම් හා සැපයුම් දාම කළමනාකරණය
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය
කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති
02.30 pm to 03.30 pm Join Meeting
BSc (Hons) Biotechnology
02.30 pm to 03.30 pm Join Meeting

26th

APRIL
2024

Degree Programme Time Join
Higher Diploma in Nursing - Deakin University Pathway
10.00 am - 11.00 am Join Meeting
LJMU Degree Programmes
විද්‍යාවේදී (ගෞරව) මනෝවිද්‍යා උපාධිය
නීතිවේදී (ගෞරව) උපාධිය
BSc (Hons) Architecture
BA (Hons) Interior Design
BSc (Hons) Quantity Surveying
Bachelor of Business Administration (Hons)
02.30 pm to 03.30 pm Join Meeting

29th

APRIL
2024

Degree Programme Time Join
Computing Degree Programmes
තොරතුරු තාක්‍ෂණය
Computer Systems & Network Engineering
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව
සයිබර් ආරක්ෂාව
අන්තර් ක‍්‍රි‍්‍රයාකාරීත්ව මාධ්‍ය විද්‍යාව
දත්ත විද්‍යාව
Computer Science
Computer Systems Engineering
09.30 am to 10.45 am Join Meeting

The link will be published here one hour before the meeting.

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo