பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

24th

APRIL
2024

Degree Programme Time Join
BSc (Hons) Financial Mathematics & Applied Statistics
02.30 pm to 03.30 pm Join Meeting

25th

APRIL
2024

Degree Programme Time Join
BEd (Hons) Degree programmes
BEd (Hons) - in Physical Science
BEd (Hons) - in English
BEd (Hons) - in Biological Scinences
BEd (Hons) - in Information Technology
BEd (Hons) - in Social Sciences
10.00 am to 11.00 am Join Meeting
BBA (Hons) Business Degree Programmes
Accounting & Finance
Business Analytics
Human Capital Management
Marketing Management
Quality Management
Logistics & Supply Chain Management
Business Management
Management Information Systems
02.30 pm to 03.30 pm Join Meeting
BSc (Hons) Biotechnology
02.30 pm to 03.30 pm Join Meeting

26th

APRIL
2024

Degree Programme Time Join
Higher Diploma in Nursing - Deakin University Pathway
10.00 am - 11.00 am Join Meeting
LJMU Degree Programmes
பி.எஸ்.சி (ஹானர்ஸ்) உளவியல்
எல்.எல்.பி (ஹானர்ஸ்) சட்டம்
BSc (Hons) Architecture
BA (Hons) Interior Design
BSc (Hons) Quantity Surveying
Bachelor of Business Administration (Hons)
02.30 pm to 03.30 pm Join Meeting

29th

APRIL
2024

Degree Programme Time Join
Computing Degree Programmes
தகவல் தொழில்நுட்பம்
Computer Systems & Network Engineering
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி
கணனி முறைமையூம் வலையமைப்பும்
சைபர் பாதுகாப்பு
ஊடாடு ஊடகம்
தரவூ அறிவியல்
Computer Science
Computer Systems Engineering
09.30 am to 10.45 am Join Meeting

The link will be published here one hour before the meeting.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo