ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Charity Projects

SLIIT Walk 2018 Makes Rural School’s Dream Come True - ITN NEWS
SLIIT Walk Charity Project 2017 - ITN NEWS
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo