ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Inauguration

SLIIT Inauguration Ceremony 2019 - Part 2
SLIIT Inauguration Ceremony 2019 - Part 1
SLIIT Inauguration 2018 / 2019
SLIIT Inauguration 2017 / 2018
SLIIT Inauguration 2016 / 2017
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo