ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Open Day

SLIIT Open Day 2018
Open Day 2018 Presentation - Curtin @ SLIIT
Open Day 2018 Presentation - LJMU @ SLIIT
SLIIT Open Day 2017
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo