ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

ඉංජිනේරු පීඨයේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජා සංගමය (FESC)

Considered the main student community of the Faculty of Engineering, functioning under the guidance of the Student Interactive Society (SIS). FESC mainly focuses on the academic problems and the difficulties of engineering students, and works together with senior staff of the faculty and the community for solutions.

Faculty of engineering student community (FESC) – Office Bearers

President

CO Vice President

CO Vice President

Secretary

Treasurer

Assistant Secretary

Assistant Treasurer

FESC News

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo