ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Faculty Board - Faculty of Graduate Studies & Research

Name Position
මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ Dean
Dr. Nagalingam Nagendrakumar Coordinator Master of Business Administration
Dr. Chulantha Kulasekere MPhil/PhD Research Coordinator & Faculty Representative- FoE
Dr. Dharshana Kasthurirathne MPhil/PhD Research Coordinator & Faculty Representative
Dr. Kingsley Bernard MPhil/PhD Research Coordinator & Faculty Representative
Mr. Samantha Rajapaksha Coordinator M.Sc. in Information Technology (MSc in IT)
Dr. Anuradha Jayakody Coordinator M.Sc. in Information Systems (MSc in IS)
Dr. Janaka Wijekoon Coordinator M.Sc. in Information Management (MSc in IM)
Dr. Lakmal Rupasinghe Coordinator M.Sc. in Information Technology Specialization in Cyber Security (MSc. IT(CS)
Dr. Renuka Herath MPhil/PhD & Research Coordinator for FoB
Ms. Pushpamala Perera. Librarian
Mr. Panduka Mallawarachchi Senior Manager Administration
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo