ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ

Professor / Dean - Faculty of Graduate Studies & Research
උපාධි අධ්‍යයනය හා පර්යේෂණ View Profile

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Professor
Computer Systems Engineering View Profile

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

මහාචාර්ය. තීක්ෂණ සුරවීර

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

මහාචාර්ය. සමන් තිලකසිරි

Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

මහාචාර්ය. චන්දන පෙරේරා

Professor
Mechanical Engineering View Profile

මහාචාර්ය. ලක්ෂ්මන් අලස්

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Nagalingam Nagendrakumar

Head | Department of Information Management
Information Management View Profile

Dr. Pradeep Abeygunawardhana

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Pradeepa Samarasinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Janaka Wijekoon

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Windhya Rankothge

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Anuradha Karunasena

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Dharshana Kasthurirathna

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Chulantha Kulasekere

Professor
Electrical & Electronic Engineering View Profile

Dr. Ayantha Gomes

Senior Lecturer (Higher Grade)
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Shiromi Karunaratne

Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Niranga Amarasingha

Associate Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Samantha Wijewardane

Senior Lecturer (Higher Grade)
Mechanical Engineering View Profile

Dr. Nihal Somaratne

Senior Lecturer (HG)
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Nimsiri Abhayasinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
Electrical & Electronic Engineering View Profile

Dr. Lasantha Seneviratne

Senior Lecturer (Higher Grade)
Electrical & Electronic Engineering View Profile

Dr. W. K. Wimalsiri

Senior Lecturer (Higher Grade)
Mechanical Engineering View Profile

Dr. Wasantha Rajapakshe

Associate Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Ruwan Jayathilaka

Senior Lecturer (Higher Grade)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Mano Weligodapola

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Ranjiva Munasinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
Information Management View Profile

Mr. Yashas Mallawarachchi

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Anuradha Jayakody

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Amila Senarathne

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Lakmal Rupasinghe

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Samantha Rajapaksha

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Kavinga Abeywardena

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Jagath Wickramarathne

Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Shashika Lokuliyana

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Prasanna S. Haddela

Student Counsellor/ Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo