ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Course fees (International)

Transnational Educational fee (Applicable only to the foreign degrees completing at SLIIT)

Faculty of Computing Programmes

Degree Annual Fee Transnational Educational fee*
Bachelor of
Computer Science
University of Queensland (AUS)
USD 4500 (per year) -
Bachelor of
තොරතුරු තාක්‍ෂණය
University of Queensland (AUS)
USD 4500 (per year) -
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
තොරතුරු තාක්‍ෂණය
USD 3200 (per year) -
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
අන්තර් ක‍්‍රි‍්‍රයාකාරීත්ව මාධ්‍ය විද්‍යාව
USD 3200 (per year) -
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව
USD 3200 (per year) -
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
Computer Systems & Network Engineering
USD 3200 (per year) -
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
සයිබර් ආරක්ෂාව
USD 3200 (per year) -
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
USD 3200 (per year) -
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
දත්ත විද්‍යාව
USD 3200 (per year) -
BSc (Hons)
Computer Systems Engineering
USD 3200 (per year) -
BSc (Hons)
Computer Science
USD 3200 (per year) -

Faculty of Engineering Programmes

Degree Annual Fee Transnational Educational fee*
Bachelor of Engineering (Hons)
Civil
University of Queensland (AUS)
USD 5500 (per year) -
Bachelor of Engineering (Hons)
Mechanical
University of Queensland (AUS)
USD 5500 (per year) -
Bachelor of Engineering (Hons)
Electrical
University of Queensland (AUS)
USD 5500 (per year) -
Bachelor of Engineering (Hons)
Mechatronic
University of Queensland (AUS)
USD 5500 (per year) -
BSc (Hons)
Quantity Surveying - LJMU (UK)
USD 3200 (per year) GBP1200
BSc Engineering (Hons) in
සිවිල් ඉංජිනේරු
USD 4000 (per year) -
BSc Engineering (Hons) in
Electrical & Electronic Engineering
USD 4000 (per year) -
BSc Engineering (Hons) in
Mechanical Engineering
USD 4000 (per year) -
BSc Engineering (Hons) in
Mechanical Engineering (Mechatronics)
USD 4000 (per year) -
BSc Engineering (Hons) in
Materials Engineering
USD 4000 (per year) -

Business School

Degree Annual Fee Transnational Educational fee*
BBA (Hons) Specialising in
Business Administration - LJMU (UK)
USD 3200 (per year) GBP1200
BBA (Hons) Specialising in
ගිණුම්කරණය සහ මුල්‍ය
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
මානව ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
අලෙවිකරණ කළමනාකරණය
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
සැපයුම් හා සැපයුම් දාම කළමනාකරණය
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
Quality Management
USD 3200(per year) -

Faculty of Humanities & Sciences Programmes

Degree Annual Fee Transnational Educational fee*
BSc (Hons)
Psychology - LJMU (UK)
USD 3200 (per year) GBP 1200
LLB (Hons)
Law - LJMU (UK)
USD 3200 (per year) GBP 1200
Higher Diploma in
Nursing
USD 3000 (per year) -

School of Architecture

Degree Annual Fee Transnational Educational fee*
B.Sc. (Hons) in
Architecture - LJMU (UK)
USD 4000 (per year) GBP 1200
B.A (Hons) in
Interior Design - LJMU (UK)
USD 3200 (per year) GBP 1200

Bank Details

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid.

Bank Details

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo