பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Course fees (International)

Transnational Educational fee (Applicable only to the foreign degrees completing at SLIIT)

Faculty of Computing Programmes

Degree Annual Fee Transnational Educational fee*
Bachelor of
Computer Science
University of Queensland (AUS)
USD 4500 (per year) -
Bachelor of
தகவல் தொழில்நுட்பம்
University of Queensland (AUS)
USD 4500 (per year) -
BSc (Hons) in Information Technology
தகவல் தொழில்நுட்பம்
USD 3200 (per year) -
BSc (Hons) in Information Technology
ஊடாடு ஊடகம்
USD 3200 (per year) -
BSc (Hons) in Information Technology
கணனி முறைமையூம் வலையமைப்பும்
USD 3200 (per year) -
BSc (Hons) in Information Technology
Computer Systems & Network Engineering
USD 3200 (per year) -
BSc (Hons) in Information Technology
சைபர் பாதுகாப்பு
USD 3200 (per year) -
BSc (Hons) in Information Technology
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி
USD 3200 (per year) -
BSc (Hons) in Information Technology
தரவூ அறிவியல்
USD 3200 (per year) -
BSc (Hons)
Computer Systems Engineering
USD 3200 (per year) -
BSc (Hons)
Computer Science
USD 3200 (per year) -

Faculty of Engineering Programmes

Degree Annual Fee Transnational Educational fee*
Bachelor of Engineering (Hons)
Civil
University of Queensland (AUS)
USD 5500 (per year) -
Bachelor of Engineering (Hons)
Mechanical
University of Queensland (AUS)
USD 5500 (per year) -
Bachelor of Engineering (Hons)
Electrical
University of Queensland (AUS)
USD 5500 (per year) -
Bachelor of Engineering (Hons)
Mechatronic
University of Queensland (AUS)
USD 5500 (per year) -
BSc (Hons)
Quantity Surveying - LJMU (UK)
USD 3200 (per year) GBP1200
BSc Engineering (Hons) in
Civil Engineering
USD 4000 (per year) -
BSc Engineering (Hons) in
Electrical & Electronic Engineering
USD 4000 (per year) -
BSc Engineering (Hons) in
Mechanical Engineering
USD 4000 (per year) -
BSc Engineering (Hons) in
Mechanical Engineering (Mechatronics)
USD 4000 (per year) -
BSc Engineering (Hons) in
Materials Engineering
USD 4000 (per year) -

Business School

Degree Annual Fee Transnational Educational fee*
BBA (Hons) Specialising in
Business Administration - LJMU (UK)
USD 3200 (per year) GBP1200
BBA (Hons) Specialising in
Accounting & Finance
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
Business Analytics
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
Human Capital Management
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
Marketing Management
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
Logistics & Supply Chain Management
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
Business Management
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
Management Information Systems
USD 3200(per year) -
BBA (Hons) Specialising in
Quality Management
USD 3200(per year) -

Faculty of Humanities & Sciences Programmes

Degree Annual Fee Transnational Educational fee*
BSc (Hons)
Psychology - LJMU (UK)
USD 3200 (per year) GBP 1200
LLB (Hons)
Law - LJMU (UK)
USD 3200 (per year) GBP 1200
Higher Diploma in
Nursing
USD 3000 (per year) -

School of Architecture

Degree Annual Fee Transnational Educational fee*
B.Sc. (Hons) in
Architecture - LJMU (UK)
USD 4000 (per year) GBP 1200
B.A (Hons) in
Interior Design - LJMU (UK)
USD 3200 (per year) GBP 1200

Bank Details

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid.

Bank Details

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo