ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

ලිපිනය

Sri Lanka Institute of Information Technology, New Kandy Road, Malabe.

ඇමතීම්

+94(0)11 754 3926

E-mail

international@sliit.lk

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo