ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

පරිගණක පීඨය

Research Groups Faculty of Computing

Artificial Intelligence (AI), Robotics (R), Internet of Things (IoT), Embedded Systems (ES), Smart Systems (SS)

Mr. Samantha Rajapaksha

MSc Coordinator (IT) / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Janaka Wijekoon

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Suranjini Silva

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Nadun Ranasinghe

Instructor
Electrical & Electronic Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Ms. Shashika Lokuliyana

Computer Systems and Network Engineering Program Coordinator / Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. S.M.B. Harshanath

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Professor / Dean- Faculty of Computing
Computer Systems Engineering View Profile

Prof. Pradeep Abeygunawardhana

Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Sathira Nimesh Hettiarachchi

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Supunya Swarnakantha

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Wellalage Sasini Nuwanthika

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Charika Weerasiriwardhane

Senior Lecturer (Higher Grade)
Computer Science & Software Engineering View Profile

Machine Learning (ML), Soft Computing (SC)

Dr. Dharshana Kasthurirathna

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Anuradha Karunasena

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Namalie Walgampaya

Student Advisor, Time Table Coordinator / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Hansi De Silva

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Devanshi Ganegoda

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Oshada Senaweera

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Madhuka Nadeeshani Koralalage

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Jeewanee Bamunusinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Laneesha Ruggahakotuwa

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Dimuth Adeepa Gunarathne

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Jenny Krishara

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Buddhika Jayasingha

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Suriyaa Kumari

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Bhagyanie Chathurika

Academic Coordinator (Matara), Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Yashas Mallawarachchi

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Jeewaka Perera

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Tharsika T

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Lakmal Rupasinghe

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Suranjini Silva

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Dilani Lunugalage

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Dilanka Nayanajith

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sanduni Perera

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Pranavi Satheesan

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Karthiga Rajendran

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Image Processing (IP), Natural Language Processing (NLP), Computational Linguistics (CL), Data Science (DS), Business Intelligence and Analytics (BIA), Knowledge Management (KM), Big Data (BD)

මහාචාර්ය. කෝලිය පුලසිංහ

Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Pradeepa Samarasinghe

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Prasanna S. Haddela

Data Science Program Coordinator, Academic Coordinator (Metro), Student Counsellor/ Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Vijani S. Piyawardana

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Kugathasan Archchana

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Anjalie Gamage

Academic Coordinator (Metro), Student Advisor / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thamali Dassanayake

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Wishalya Tissera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Chamari Silva

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Professor / Dean - Faculty of Business
Information Management View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

Ms. Lokesha Weerasinghe

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rrubaa Panchendrarajan

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

ICT for Development (ICTD), E-learning and Education (ELE), Assistive Technology (AT), E-Governance (E-Gov), Bio-Medical and Health Informatics (HI), Human Computer Interaction (HCI)

Ms. Chathurangika Kahandawaarachchi

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Kanishka Yapa

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Kalpani Manathunga

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Shyam Reyal

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Thusithanjana Thilakarthna

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Kushnara Suriyawansa

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Dasuni Nawinna

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Rashmi Shamindra

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Manori Gamage

Lateral Entry Coordinator, Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Jagath Wickramarathne

Academic Coordinator & Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Mihiran Nallaperuma

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rashandi Fernando

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pradeepa Bandara

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Isuri Udara

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Dilanka Nayanajith

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Anuradha Jayakody

Head | Graduate Studies / Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Geethanjali Wimalaratne

Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Uthpala Samarakoon

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Buddhima Attanayaka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Erandika Gamage

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Cyber Security (CS), Information Security (IS), Computer Networks (CN), Software-Defined Networks (SDN), Computer Governance (CG), Information Systems Auditing (ISA), Cloud Computing (CC)

Mr. Amila Senarathne

Head | Industry Engagement Unit / Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Chethana Liyanapathirana

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Lakmal Rupasinghe

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Windhya Rankothge

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Dhammika Silva

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Kavinga Abeywardena

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Surath Kahandawala

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Janaka Wijekoon

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Software Engineering (SE), High Performance Computing (HPC), Parallel Computing (PC), Programming Languages (PL), Algorithms Design and Development (ADD), Mobile Computing (MC), Augmented/Virtual Reality (A/VR), Rich Web-based Applications and their architectures and designing (RAAD)

Dr. Nuwan Kodagoda

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Anuththara Kuruppu

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Udara Samaratunge

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Dinuka Wijendra

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Disni Sriyaratna

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Dilani Kaveendri Hewage

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Dilshan De Silva

Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Nalaka R. Dissanayake

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Shalini Rupasinghe

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Aruna Ishara Gamage

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo