ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

පරිගණක පීඨය

Research Groups Faculty of Computing

Artificial Intelligence (AI), Robotics (R), Internet of Things (IoT), Embedded Systems (ES), Smart Systems (SS)

Group Members

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Professor / Dean- Faculty of Computing
Computer Systems Engineering View Profile

Prof. Pradeep Abeygunawardhana

Dean - International
Electrical & Electronic Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Mr. Samantha Rajapaksha

MSc Coordinator (IT) / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Kapila Dissanayaka

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Sanika Wijayasekara

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Suranjini Silva

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. S.M.B. Harshanath

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. Sathira Nimesh Hettiarachchi

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Supunya Swarnakantha

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. Vishan Jayasinghearachchi

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. Nelum Chathuranga

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය
Group Coordinator

Ms. Hansika Mahaadikara

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Machine Learning (ML), Soft Computing (SC)

Group Members

Dr. Dharshana Kasthurirathna

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Anuradha Karunasena

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Jeewanee Bamunusinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Lakmini Abeywardhana

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. Yashas Mallawarachchi

Chief Academic Affairs Officer / Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Namalie Walgampaya

Student Advisor, Time Table Coordinator / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Hansi De Silva

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Pasangi Ratnayake

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Karthiga Rajendran

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Sanduni Perera

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Tharsika T

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pranavi Satheesan

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Suriyaa Kumari

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Bhagyanie Chathurika

Academic Coordinator (Matara), Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Jeewaka Perera

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Samanthi E.R Siriwardana

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Thamali Kelegama

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Thisara Shyamalee

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Vindhya Kalapuge

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Dulani Jayasinghe

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Thilini Jayalath

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Jeyasumangala Rasanayagam

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය
Group Coordinator

Ms. Wishalya Tissera

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Image Processing (IP), Natural Language Processing (NLP), Computational Linguistics (CL), Data Science (DS), Business Intelligence and Analytics (BIA), Knowledge Management (KM), Big Data (BD)

Group Members

මහාචාර්ය. කෝලිය පුලසිංහ

Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Pro Vice-Chancellor (Research & International)
SLIIT View Profile Officers of the University

Dr. Pradeepa Samarasinghe

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Nimal Ratnayake

Senior Lecturer (Higher Grade)
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. Prasanna S. Haddela

Data Science Program Coordinator, Academic Coordinator (Metro), Student Counsellor/ Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Anjalie Gamage

Academic Coordinator (Metro), Student Advisor / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Sanjeevi Chandrasiri

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Lokesha Weerasinghe

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Jenny Krishara

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය
Group Coordinator

Ms. Thamali Dassanayake

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

ICT for Development (ICTD), E-learning and Education (ELE), Assistive Technology (AT), E-Governance (E-Gov), Bio-Medical and Health Informatics (HI), Human Computer Interaction (HCI)

Group Members

මහාචාර්ය. මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර

Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Dasuni Nawinna

Associate Dean (Research)
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Kalpani Manathunga

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Anuradha Jayakody

Head | Graduate Studies / Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. Jagath Wickramarathne

Academic Coordinator & Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Geethanjali Wimalaratne

Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Manori Gamage

Lateral Entry Coordinator, Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Uthpala Samarakoon

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Kanishka Yapa

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Buddhima Attanayaka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Narmada Gamage

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. Samitha Vidhanaarachchi

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Aparna Jayawardena

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Rangi Liyanage

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Shalini Rupasinghe

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය
Group Coordinator

Ms. Chathurangika Kahandawaarachchi

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Cyber Security (CS), Information Security (IS), Computer Networks (CN), Software-Defined Networks (SDN), Computer Governance (CG), Information Systems Auditing (ISA), Cloud Computing (CC)

Group Members

Dr. Harinda Fernando

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Lakmal Rupasinghe

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Amila Senarathne

Head | Industry Engagement Unit / Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Dhammika Silva

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Shashika Lokuliyana

Computer Systems and Network Engineering Program Coordinator / Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. Kavinga Abeywardena

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Chethana Liyanapathirana

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dinithi Pandithage

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. Deemantha Siriwardana

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය
Group Coordinator

Ms. Pipuni Wijesiri

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Software Engineering (SE), High Performance Computing (HPC), Parallel Computing (PC), Programming Languages (PL), Algorithms Design and Development (ADD), Mobile Computing (MC), Augmented/Virtual Reality (A/VR), Rich Web-based Applications and their architectures and designing (RAAD)

Group Members

Dr. Nuwan Kodagoda

Dean- Faculty of Computing
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Dilshan De Silva

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Mr. Udara Samaratunge

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Aruna Ishara Gamage

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Thusithanjana Thilakarthna

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය
Group Coordinator

Ms. Dinuka Wijendra

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo