பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SLIIT Partial Scholarship Scheme

Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) is offering partial scholarships for students to study for undergraduate degree programs at SLIIT, Sri Lanka.

SLIIT partial scholarships are available in the fields of Information Technology and Business Management. The SLIIT Partial Scholarship Application form can be downloaded from the link mentioned below. The completed documents should be sent by email the following address: international@www.sliit.lk and the documents should be submitted in PDF form.

International Student Preliminary Application Form-Under Graduate 2016-2017

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo