பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SLIIT ties up with La Trobe University, Australia

In order to provide students with greater study options, SLIIT recently partnered with La Trobe University, Australia. Prof. John Rosenberg, Senior Deputy Vice-Chancellor and Vice President and Professor Lalith Gamage, President/CEO of SLIIT signed the agreement on behalf of the two institutes.

Students completing the two year diploma in Business Management at SLIIT have the option of transferring to La Trobe University to complete the final year of the internationally recognized degree in Business Management. Students who complete the final year at La Trobe University and continue to follow their Masters programmes are eligible for a 10% discount on course fee.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo