பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

The English Language Teaching Unit of SLIIT aims at providing the English language skills students need for academic purposes.

Registration Now On

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo