ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

The English Language Teaching Unit of SLIIT aims at providing the English language skills students need for academic purposes.

Registration Now On

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo