ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Post Graduate Degree Programmes Offered by Humanities & Sciences Faculty

Post Graduate Degree Programmes
Masters in Education (M.Ed.)

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo