ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Reviewing Research 2021

පරිගණක පීඨය

Culturally Sensitive Autism Assessment Tool CSAAT
HCI Marking Automation
CAL SLIIT Collaborative Research Project

SLIIT Business School

Sentiment Analysis for Sinhala in Social Media A Comparison between Word and Character N grams
Do Chronic illness and poverty go hand in hand
The Relationship between conditional returns and downside Risk

මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Neglected Tressure for Environmental Remmediation
An Investigation of online Harassment among the Young population of Sri Lanka
Commercialization of low cost Micropropagation for export and Etc..

ඉංජිනේරු පීඨය

Projection of future hydropower generation in Samanalawewa Powerplant
Development of a Hybrid Powertrain for a Three wheeler
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo