பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Reviewing Research 2021

கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Culturally Sensitive Autism Assessment Tool CSAAT
HCI Marking Automation
CAL SLIIT Collaborative Research Project

SLIIT Business School

Sentiment Analysis for Sinhala in Social Media A Comparison between Word and Character N grams
Do Chronic illness and poverty go hand in hand
The Relationship between conditional returns and downside Risk

மனிதநேயம் மற்றும் அறிவியல ஆசிரியர்

Neglected Tressure for Environmental Remmediation
An Investigation of online Harassment among the Young population of Sri Lanka
Commercialization of low cost Micropropagation for export and Etc..

பொறியியல் ஆசிரியர்

Projection of future hydropower generation in Samanalawewa Powerplant
Development of a Hybrid Powertrain for a Three wheeler
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo