பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Reviewing Research

“Reviewing Research” is an annual event of SLIIT with an objective of providing incentives, encouragement, recognizing and promoting research related activities among academics, thus benefitting SLIIT and its staff and students.

This ensures all faculties are in sync with each other on key elements of scientific research being conducted and the ability to plan ahead. The event highlighted the research activities, outputs, outcomes and direct and indirect benefits for the betterment of society based on SLIIT’s vision.

Awards are presented to selected recipients based on their publications of highly rated scientific research work in top–end international journals and citations received during the previous year.

The basis of recognition is for researchers who published their work in the top 10% and 25% classes of acclaimed global journals and the Citations received by the publications.

Reviewing Research 2020

Reviewing Research 2021

Reviewing Research 2022

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo