பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Reviewing Research 2022

Impact on Climate change on tourism in urban and beach locations in Sri Lanka based on holiday climate index (HCI)
Integrated traffic management system for safe and sustainable mobility
From “Frying pan to Fire” unprecedented challenges of covid-19 on people who are blind in Sri Lanka
Revisited Work life balance under COVID-19 Pandemic period: using discriminant function
Culturally sensitive autism assessment tool (CSAAT)
In employees’ favors or not? The impact of virtual office platform on the work life balances
Commercialization of low cost (CSUP)Micro propagation for export and production of improved ornamental plants through genetic modifications
Energy Conservation & climate change mitigation
Neglected Tressure for Environmental Remediation
Abstract true push communication Integrated style for rich-web based applications
An Investigation of Online harassment among the young population in Sri Lanka: Development of a national strategy to combat online harassment
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo