ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

සාර්ථක කතා පුවත්

Read more +03 පෙබරවාරි 2021 By Thushara Priyankara in පර්යේෂණ

SLIIT Launched the Officiate Website for ASGROPTIC

Read more +02 පෙබරවාරි 2021 By Thushara Priyankara in පර්යේෂණ

SLIIT Established “ASGROPTIC”

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo