ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

AHEAD Project – SLIIT Society Linkage Cell Structure

Prof. Colin N. Peiris

Head - SLIIT Society Linkage Cell

මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ

Research Team Leader

ADVISORY BOARD

 • Prof. Lalith Gamage
 • Prof. Nimal Rajapakse
 • Dr. Athula Pitigala-Arachchi
 • Mr. W K H Wegapitiya
 • Mr. A Wickramanayake
 • Mr. K Rajapakse
 • Eng. D D Ananda Namal
 • Mr. Wasaba Jayasekara
 • මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ
 • Prof. Colin N. Peiris
 • මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන
 • මහාචාර්ය. සමන් තිලකසිරි
 • මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ
 • ආචාර්ය. මලිත විජේසුන්දර
 • මහාචාර්ය. මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර

SLIIT INTERNAL BOARD

 • මහාචාර්ය. කෝලිය පුලසිංහ
 • Prof. Sriyani Peiris
 • මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ
 • මහාචාර්ය. මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර
 • Prof. Colin N Peiris
 • Dr. Ayantha Gomes
 • Dr. Ruwan Jayathillake
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo