பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

About SLIIT Alumni

We are….
The Alumni Association of Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) represent all campuses of SLIIT and thereby all Diploma holders and Graduates of SLIIT and those who have graduated from of its Partner Universities through SLIIT.

With 17 years of existence, SLIIT is proud of its 10,000+ graduates who walked the hallowed grounds of SLIIT and climbed the ladders of their respective fields to prosperity and recognition.
With the vision of “Becoming the widest spread and strongest alumni in the world that supports the betterment of its Community and the SLIIT in particular and thereby the society in general” the SLIIT Alumni association “ Work towards building the strongest ever university alumni among the Sri Lankan university alumni associations and lead all alumni members for their succession”.

Through its various networking events and activities, SLIIT Alumni aims to reconnect with the old and help shape the future minds by helping them in many ways by assisting them in their path to greatness.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo