பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SLIIT Business School

The dynamic nature of current businesses dictates visionary leaders, strategic managers, innovative entrepreneurs and the power of integrated technologies to perform successfully. Therefore, up-to-date knowledge, dependable competence, marketable skills and creative ideas in management and information systems disciplines has become a cornerstone to the effective operation of businesses across industries.

The SLIIT Business School within SLIIT continues to rise up to the challenge of nurturing leaders, managers and IS professionals that can make decisions and implement actions that are right for themselves, right for their organizations and right for the wider community within which they exist. Whilst getting enriched from international partnerships and professional ties with local industries in its mission of becoming a leading Business Faculty island wide, it develops its students to achieve excellence where ever they go by extending individual attention and uncompromising quality in training. Join us to witness an exciting, challenging and inspirational learning experience!

Vision

“To be the leading Business School in South Asia and nurture business leaders to serve the digital age and beyond."

Mission

“To transform business education through student-centered learning and digital presence, and engage all stakeholders to achieve excellence in research and sustainable business practices."

Core Values
  • People
  • Excellence and Innovation
  • Teamwork and Collaboration
  • Sustainability and Social Responsibility
  • Ethics and Integrity
  • Diversity and Inclusion

SLIIT Business School Code of Ethics : 

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo