பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

முகவரி

SLIIT Career Guidance Unit 1st floor, Main Administrative Building, Malabe Campus Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) New Kandy road Malabe, Sri Lanka

அழைப்புக்

011 754 3113

E-mail

cgu@mail.sliit.lk

SLIIT General Contact Person

SLIIT

Mrs. Ranmini Unantenne
Manager Career Guidance

அழைப்புக்

011 754 3113

E-mail

ranmini.u@sliit.lk

Faculty based industry liaisons

Faulty of Computing

Mr. Saman Gunawardena
Manager Industry Training

அழைப்புக்

011 754 4121 / 011 754 4134

E-mail

saman.g@sliit.lk / foctrn@sliit.lk

வியாபார பீடம்

Mrs. Mano Weligodapola
Head, Dept of Business Management

அழைப்புக்

011 754 4605

E-mail

mano.w@sliit.lk

பொறியியல் ஆசிரியர்

Mr. Prabodha Jinasena
Training Engineer

அழைப்புக்

011 754 4312

E-mail

prabodha.j@sliit.lk

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo