பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Employers

SLIIT CGU conducts and coordinates many collaborative activities with Industry partners on many themes.

Interested organizations are invited to contact the SLIIT Career Guidance Unit to:

Advertise internship and job opportunities at SLIIT for undergraduates and Alumni / Participate in career days / job fairs / Contribute to Career Guidance Programs / Organize and deliver an iTalk session to undergraduates / Develop a formal industry partnership for educational cooperation via an MoU / Be a mentor / Host a Company visit / Contribute to student events and organizations.

Industry partners and collaborators

SLIIT’s study program and their curricula are developed together with SLIITs Industry partners and collaborators and therefore, industries engage with SLIIT student activities by contributing their knowledge and resources in many ways.

Here are a few listed industry partners and collaborators.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo