பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Counseling Services

SLIIT Helping Hands

“Helping Hands” Psychological Assistance and Counseling Unit, is headed by a licensed clinical psychologist and seeks to enhance student learning by promoting physical health and emotional well-being. The assistance extended by the unit include and not limited to;

Managing exams with less stress | Managing your emotion | Dealing with procrastination | Managing stress | Career guidance | Building resilience | Overcome anxiety and depression | Dealing with grief and loss | Improving self - esteem

The unit also conducts special training sessions to SLIIT Academic and Administrative staff to assist and guide SLIIT undergraduates.

Helping Hands

SLIIT Counseling Services can also be reached via

Mrs. Rekha Aththidiye

Licensed Clinical Psychologist S.L.M.C. no 19

Ms. Shalindi Pandithakoralage

BSc Psy (US), MPhil ClinPsy (CBO, SL)

Date & Time

All weekdays
from 8.30 am – 5.00 pm

Location

2nd Floor, SLIIT Administrative Block,
SLIIT, New Kandy Road, Malabe

Contact

+94 117 54 3206
Ext : 3206

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo