பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Counseling Services

Counselling and well-being services

SLIIT’s Helping Hands Counselling and Well-being unit, is headed by a licensed Clinical Psychologist. Helping Hands seeks to enhance student learning by promoting overall health and emotional well-being. The confidential services extended by the unit include but is not limited to;

Understanding and regulating your emotion | Enhancing time-management skills | Managing stress | Building resilience | Overcoming anxiety and depression | Dealing with grief and loss | Improving self – esteem and self- confidence | Facing exams with less stress
Student are encouraged to reach out to Helping Hands..
  • If you or people around you have noticed a behaviour that is different from your usual self, or a behaviour that has been unwantedly repeated.
  • If a stressor, situation, person or your own mood is affecting your academic and work performance or social life.
Emergency Contacts
If you have a mental health emergency after hours, or if the psychologist is not available at the unit, please contact:
  • The National Mental Health Helpline by dialing 1926
  • Women’s Helpline (Ministry of Women and Child Affairs) by dialing 1938

Helping Hands

SLIIT Counseling Services can also be reached via

Ms. Shalindi Pandithakoralage

SLMC Licensed Clinical Psychologist
BSc Psy (US), MPhil ClinPsy (SL)
shalindi.p@sliit.lk

Ms. Sachini Pathiraja

Clinical Psychologist
BSc Psy (US), Grad Dip (AUS), MPhil ClinPsy (SL)
sachini.p@sliit.lk

Mr. Kaushal Satheamoorthey

Clinical Psychologist
BSc Psy (US), MPhil ClinPsy (SL)
kaushal.s@sliit.lk

Date & Time

All weekdays
from 8.30 am – 5.00 pm

Location

2nd Floor, SLIIT Administrative Block,
SLIIT, New Kandy Road, Malabe

Contact

+94 117 54 3206
Ext : 3206

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo