ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

පුවත්

When academic brilliance meets global expertise! Liverpool John Moores University Regional Manager makes an exciting appearance at SLIIT. Mr. Ludovico Roy, Regional Manager South Asia, from Liverpool John Moores University, UK visited SLIIT on the 6th of June 2023. Successful discussions on expanding collaborations were held with Pro Vice-Chancellor (Research and International), Prof. Samantha Thelijjagoda,

University of Queensland Visit to SLIIT

The International delegates from The University of Queensland – International, Australia, Professor Aleksandar Rakic, Acting Executive Dean, and Ms. Angela Li, Manager International from the Faculty of Engineering, Architecture, and Information Technology met with Senior Management and fellow staff members of SLIIT on 17th & 20th February 2023. During the visit the partnership agreement was

Liverpool John Moores University Visit to SLIIT

Prof. Laura Bishop, Pro Vice-Chancellor, Faculty of Science, Liverpool John Moores University, UK, visited SLIIT on the 17th of February, 2023. Successful discussions were held with Chairman, Prof. Lakshman Rathnayake, Senior Deputy Vice-Chancellor and Provost, Prof. Nimal Rajapakse, Pro Vice-Chancellor (Research & International), Prof. Samantha Thelijjagoda, Dean International, Prof. Pradeep Abeygunawardhna, Dean Faculty of Humanities
The Manchester Metropolitan University, UK delegation visit to SLIIT The international delegates from Manchester Metropolitan University, UK, Dr. Rachelle Viader Knowles – Head of International, Faculty of Arts and Humanities, Ms. Sam Chandrasekera, Section Head, Fashion Business, Ms. Poppy Denning , International Partnerships Manager visited SLIIT on 16th January 2023. Discussions were held on further
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ මහා සංඝරත්නය විසින් අද පෙරවරුවේ මාලඹේ SLIIT ආයතනයේදී සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනාවක් සිදුකල අතර SLIIT ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හට නව වසරේ ආශිර්වාද පැතීම මෙහිදී සිදුවිය.

The SLIIT Staff New Year gathering

The SLIIT Staff New Year gathering was held today, 02nd of January 2023 at the New Academic Building. The Chancellor of SLIIT, Professor Lakshman Ratnayake, the Vice Chancellor and CEO of SLIIT, Professor Lalith Gamage, and the Deputy Vice-Chancellor of SLIIT, Professor Nimal Rajapakse, wished everyone a wonderful 2023 year ahead and shared their insights
Prof. Upul Attanayake from the University of Western Michigan University, USA visited SLIIT to have a discussion with the Senior Management team for possible degree collaborations at Undergraduate and Postgraduate levels, potential research collaboration and split PhD opportunities.
𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗤𝘂𝗲𝗲𝗻𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗻𝗲𝘄 𝗯𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗿𝗶 𝗟𝗮𝗻𝗸𝗮 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗦𝗟𝗜𝗜𝗧 The Inauguration Ceremony for the new batch of University of Queensland Programmes at SLIIT was successfully held on 20th June 2022 with the participation of new students and their parents. The Deputy Vice-Chancellor (Academic) at SLIIT warmly welcomed students and parents.

SLIIT Pirith Chanting 2022

The Maha Sangha under the patronage of Venerable Dr. Kirinde Assaji Swamindra, of the Hunupitiya Gangarama Temple, chanted Seth Pirith at the SLIIT, Malabe campus this morning to seek blessing for the staff and students of SLIIT to have a splendid year ahead.
SLIIT INTERNATIONAL is pleased to announce the opening of its brand-new campus at Nawam Mawatha, Colombo 02 on 23 April 2021. Professor Lakshman Ratnayake, Chairman/Chancellor and Professor Lalith Gamage, Vice Chancellor/MD of SLIIT declared open the new campus in the presence of the Senior Management Team of SLIIT and invited guests. Spread over 131 perches
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo