பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SLIIT warmly welcomes new batch of students 2018

SLIIT welcomed its new batch of students with enthusiasm and pride this morning, with an inauguration ceremony hosted for all computing, engineering and business students and their parents, all of whom were present at the event. We trust and hope that as they embark on this new journey, they will shape their careers and personalities allowing them to one day contribute to the world as wholesome individuals, effectively driving it forward and paving the way for a brighter future.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo