பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

அச்சு பாதுகாப்பு

SLIIT – The Sunday Morning : MathFest for GCE A/Level students

SLIIT – The Sunday Morning : SLIIT admissions now open

SLIIT – Daily News: SLIIT Admissions to knowledge-driven Future Degree Programmes

SLIIT – Sunday Times: pioneering math education: Reflections on SLIIT MATHFEST 2023

SLIIT – Sunday Times: SLIIT Admission now open: Your Gateway to a knowledge-driven future

SLIIT – Sunday Observer : Pioneering Math Education Reflectiond on SLIIT MathFest 2023

SLIIT – Sunday Morning : Survive or Thrive Digitalization for Sustainability

SLIIT – Sunday Observer : Survive or Thrive : Digitalization for Sustainability

Sunday Times : SLIIT Business School Growing Needs of Visually Impaired

SLIIT – Sunday Observer : SLIIT’s International Degree Programmes

SLIIT – Sunday Morning : SLIIT’s International Degree Programmes

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo