ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මුද්‍රිත ආවරණය

SLIIT’s Team Nana Shilpa brings glory to Sri Lanka and Asia as Microsoft Imagine Cup World Runner-up. 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐹𝑡 𝑁𝑒𝑤𝑠𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟
Sri Lanka Places Top Three at Microsoft Imagine Cup 2022. 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝐶𝑒𝑦𝑙𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑦 𝑁𝑒𝑤𝑠𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟
High demand for Actuaries in the world. 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑆𝑢𝑛𝑑𝑎𝑦 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑁𝑒𝑤𝑠𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟
SLIIT hosts “Postgraduate Open Days’ for Academic development. 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑁𝑒𝑤𝑠
SLIIT postgraduate programs offer students competitive self-sustainable employability. 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑁𝑒𝑤𝑠 𝑁𝑒𝑤𝑠𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟
SLIIT Open Days for Postgraduate Intake 2022 showcase exciting pathways for Academic development. 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑆𝑢𝑛𝑑𝑎𝑦 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑁𝑒𝑤𝑠𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟
SLIIT’s culture of research gains significant headway with publication in high-ranking “Sustainability” Journal Published on Sunday Times Newspaper: View Article

Microsoft Imagine Cup World Championship 2022

SLIIT Team creates landmark history as the first-ever Sri Lanka entry to advance to Microsoft Imagine Cup World Championship 2022. https://www.sundaytimes.lk/220508/education/sliit-team-creates-landmark-history-as-the-first-ever-sri-lankan-entry-to-advance-to-microsoft-imagine-cup-world-championship-2022-481708.html
SLIIT – Newsfirst.lk Tech Bus SL programme host series of events to educate younger generation on technology and digital literacy in rural Sri Lanka.

SLIIT hosts colors night 2021

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo