ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මුද්‍රිත ආවරණය

‘SLIIT’s Got Talent 2019’ Ends on a High Note – Daily Ceylon Today (10-10-2019)

SLIIT hosts Robofest 2019 – Daily Ceylon Today (26-09-2019)

SLIIT Robofest 2019 Youngsters show Enthusiasm on Building Robots – Daily News (26-09-2019)

SLIIT hosts Robofest 2019 – Daily Ceylon Today (26-09-2019)

Daily News – Finance Section (20.09.2019)

BSc (Hons) Psychology British Degree to Complete at SLIIT – Daily FT (19-09-2019)

SLIIT Hosts Openday 2019 for prospective Students – Daily Ceylon Today ( 22-08-2019)

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo