ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මුද්‍රිත ආවරණය

SLIIT and CISCO Provide 2000 Scholarships – Daily Ceylon Today (24.12.2020)

SLIIT Commences Enrolment of 202021 Main Intake – Daily News (07.11.2020)

SLIIT to Launch International Campus in Colombo – Daily News (05.11.2020)

SLIIT Honours Academic Excellence – Daily Ceylon Today (05.11.2020)

Globally Acclaimed Architecture Degree – The Island (03.11.2020)

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo