ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මුද්‍රිත ආවරණය

SLIIT – Tamilmirror (08.05.2020)

SLIIT – The Island (01.05.2020)

SLIIT Daily Ceylon Today (01.05.2020)

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo