ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මුද්‍රිත ආවරණය

Sunday Times (06.01.2019)

Sunday Times(06.01.2019)

Ceylon Today (06.01.2019)

Australian #1 Degree in Sri Lanka

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo