ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මුද්‍රිත ආවරණය

SLIIT holds 2020 Inauguration Ceremony – Daily FT (05-12-2019)

SLIIT CODEFEST held for 8th Consecutive Year – Daily FT (26-11-2019)

SLIIT World – Tamil Mirror (12-11-2019)

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo