ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Mr. Kishu Gomes

Former Managing Director/CEO
Chevron Lubricants Lanka PLC

Mr. W.K.H Wegapitiya

Chairman
Laugfs Holdings Ltd

Mr. Isuru Thilakawardana

DGM-HRM
Commercial Bank of Ceylon PLC

Dr. L N Senaweera

Retired Director General
Sri Lanka Standards Institution

Dr. Rohan Fernando

Executive Director
Aitken Spence PLC

Mr. Kulatunga Rajapaksa

Managing Director
DSI Samson Group

Mr. Rajeeva Bandaranaike

CEO
Colombo Stock Exchange

Ms. Shiromal Cooray

Managing Director
Jetwing Eco Holidays/ Jetwing Travels

Mr. D. C. A. Gunawardena

Retired Director General
Department of Census and Statistics

Mr. Mahesh Pasqual

Managing Director
ISURU ENGINEERING (PTE) LTD

Mr. Ariyaseela Wickramanayake

Chairman
Master Divers (Pvt) Ltd

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo