ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

BBA (Hons)

Specialising in Marketing Management

අලෙවිකරණ කළමනාකරණය මගින් ආයතනයක සමස්ත පද්ධතියම පාරිභෝගිකයින් ඉලක්ක කරගත් ආයතනයකට පරිවර්තනය කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. ආයතනය සහ පාරිභෝගිකයා යන දෙදෙනාම සම්පූර්ණයෙන්ම නව ඉදිරිදර්ශනයක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබේ. විශ්වයේම අදාළ සුදුසු මූලධර්ම සමඟින්, අලෙවිකරණ පාඨමාලාව වර්තමාන තරඟකාරී ව්‍යාපාරික පරිසරයේ පැවැත්ම උදෙසා ආයතනයකට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම සිදු කරයි.

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

Member of Association of Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • Marketing Manager
 • Management Trainee- Marketing
 • Sales/ Marketing Executive
 • Manager (Customer Relations)
 • Brand Executives/ Brand Managers
 • Online Marketing Analyst
 • Marketing Specialist
 • Tele Marketing
 • Digital Marketing Executive
 • Merchandiser
 • Clients Servicing
 • Public relations specialist
 • Research Executives
 • Lecturer / Academic
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • ප්‍රවේශය: පෙබරවාරි / ජූනි / සැප්තැම්බර්
 • Location : Malabe / Colombo / Matara / Kandy / Kurunegala
 • නැව්: සතියේ දවස් / සති අන්ත
 • විභාග: සතියේ දවස් / සති අන්ත

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Passes in three subjects (in any subject stream) at the G.C.E. (Advanced Level) Examination (Sri Lanka / London) in one and the same sitting and a pass at the Aptitude test conducted by SLIIT

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM0010 Accounting (Compulsory for Non-accounting background)
BM1010 Learning and Study Skills 01
BM1020 Principles of Management 03
BM1030 Microeconomics 03
BM1040 Business Mathematics 03
BM1050 Information Technology for Business 03
BM1060 English Language Skills I 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM1070 Self Management 01
BM1080 Principles of Marketing 03
BM1090 Financial Accounting 03
BM1100 Legal & Political Environment in Business 03
BM1110 Human Resources Management 03
BM1120 English Language Skills II 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM2010 Personal Development Planning 01
BM2020 Organizational Behavior 03
BM2030 Management Accounting 03
BM2040 Macroeconomics 03
BM2050 Business Statistics 03
BM2060 Business Communication 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM2070 Leadership and Teamwork 01
BM2080 Operations and Supply Chain Management 03
BM2090 Business Information Systems 03
BM2100 Financial Management 03
BM2110 Operations Research 03
BM2120 Entrepreneurship 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM3110 Strategic Marketing 03
BM3120 Consumer Behaviour 03
BM3130 Marketing Communication 03
BM3150 Sales Management 03
BM3010 Career Readiness and Business Ettiquette 01
සෙමෙස්ටර් 2
BM3020 Research Methodology 03
BM3160 Service Marketing 03
Business Internship OR 2 Modules
BM3030 Business Internship 06
BM3170 Marketing Research 03
BM3180 Hospitality Marketing 03
BM3190 Logistic and Supply Chain Management 03
BM3140 Event Management 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM4010 Comprehensive Research Project(Continued to Semester 2) 09
BM4110 Strategic Brand Management 03
BM4120 Digital Marketing 03
1 Elective
BM4130 Retail Marketing 03
BM4140 Agricultural Marketing 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM4150 New product marketing simulation 04
BM4160 Advertising 03
BM4170 International Marketing 03
1 Elective
BM4180 Social Marketing 03
BM4190 Industrial Marketing 03

* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

A semester fee of Rs.215,000 will have to be paid to the SLIIT for each semester for the period of four years, to complete the degree in Sri Lanka. Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 100380005000

of the Nation Trust Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo