ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Professor / Dean - Faculty of Business
Information Management View Profile

Prof. Nagalingam Nagendrakumar

Associate Professor | Associate Dean
Information Management View Profile

Ms. Mano Weligodapola

Head | Department of Business Management
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Ruwan Jayathilaka

Head | Department of Information Management
Information Management View Profile

මහාචාර්ය. තීක්ෂණ සුරවීර

Professor
Information Management View Profile

මහාචාර්ය. ලක්ෂ්මන් අලස්

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Prof. Wasantha Rajapakshe

Associate Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Ranjiva Munasinghe

Assistant Professor
Information Management View Profile

Dr. Nisha Jayasuriya

Senior Lecturer (Higher Grade)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Nirmali De Silva

Senior Lecturer (Higher Grade)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Chathurini Kumarapperuma

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Chalani Kuruppu

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Anupama Dissanayake

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Udanee Samarasinghe

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Mr. Ranitha Weerarathna

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Sumudu Munasinghe

Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Vandhana Ranshari Dunuwila

Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Naduni Madhavika

Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Geethma Pathirana

Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Pubuddi Shamila

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Anuja Lokeshwara

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Nipuni Jayasinghe

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Navodika Karunarathna

Assistant Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Nilmini Rathnayake

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Shalini Jayasooriya

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Naduni Senevirathna

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Anuththara Bulathsinghala

Instructor
Information Management View Profile

Ms. Gayathri Senaviratne

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Rukshani Seneviratne

Instructor
Information Management View Profile

Ms. Parami Paranavitana

Instructor
Information Management View Profile
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo