ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Professor / Dean - Faculty of Business
Information Management View Profile

Ms. Mano Weligodapola

Head | Department of Business Management
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Nagalingam Nagendrakumar

Head | Department of Information Management
Information Management View Profile

මහාචාර්ය. තීක්ෂණ සුරවීර

Professor
Information Management View Profile

මහාචාර්ය. ලක්ෂ්මන් අලස්

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Kingsley Bernard

Senior Lecturer (Higher Grade)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Wasantha Rajapakshe

Senior Lecturer (Higher Grade)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Ruwan Jayathilaka

Senior Lecturer (Higher Grade)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Ranjiva Munasinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
Information Management View Profile

Dr. Renuka Herath

Senior Lecturer (Higher Grade)
Information Management View Profile

Ms. Nisha Jayasuriya

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Chathurini Kumarapperuma

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Chalani Kuruppu

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Anupama Dissanayake

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Udanee Samarasinghe

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Mr. Ranitha Weerarathna

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Sumudu Munasinghe

Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Naduni Madhavika

Assistant Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Geethma Pathirana

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Vandhana Ranshari Dunuwila

Assistant Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Anuja Lokeshwara

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Nipuni Jayasinghe

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Navodika Karunarathna

Instructor
Information Management View Profile

Ms. Nilmini Rathnayake

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Nipunika Wijesundara

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo