ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Prof. Suren Peter

Professor / Dean
Information Management View Profile

Dr. Mano Weligodapola

Associate Dean | Senior Lecturer (Higher Grade)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Prof. Ruwan Jayathilaka

Professor / Head | Department of Information Management
Information Management View Profile

Prof. Nisha Jayasuriya

Associate Professor / Head | Department of Business Management
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

මහාචාර්ය. තීක්ෂණ සුරවීර

Professor
Information Management View Profile

මහාචාර්ය. ලක්ෂ්මන් අලස්

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Prof. Weerakoon Banda

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Prof. Amila Jayarathne

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Prof. Saliya Arachchige

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Prof. Renuka Herath

Professor
Information Management View Profile

Prof. Nagalingam Nagendrakumar

CEO / Dean SLIIT Northern Uni
Information Management View Profile

Prof. Wasantha Rajapakshe

Associate Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Shanta Rajapaksha Yapa

Director - SLIIT Innovate | Senior Academic Fellow
Information Management View Profile

Dr. Ranjiva Munasinghe

Assistant Professor
Information Management View Profile

Dr. Krishantha Wisenthige

Assistant Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Chapa S. R. B. Refaie

Academic Fellow
Information Management View Profile

Ms. Chathurini Kumarapperuma

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Chalani Kuruppu

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Mr. Ranitha Weerarathna

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Tharuka Jayathilake

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Anuja Lokeshwara

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Mr. Chandima Gayan

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Madara Jayasinghe

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Vandhana Ranshari Dunuwila

Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Geethma Pathirana

Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Navodika Karunarathna

Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Nilmini Rathnayake

Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Thisali Liyanage

Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Ruwanthika Chandrasiri

Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Lochana Rajamanthri

Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Thisuru Dias

Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Vageesha Rajapakse

Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Colinie Wickramaarachchi

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Mr. Gayan Bandara

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Thakshila Samarakkody

Assistant Lecturer
Information Management View Profile

Ms. Umesha Dabare

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Madhara Prabodini

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Nipunee Jayasuriya

Instructor
Information Management View Profile

Mr. Charuka Kothalawala

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Sandali Ehalapitiya

Instructor
Information Management View Profile

Ms. Naduni Kalansuriya

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Chathuni Aluthwala

Instructor
Information Management View Profile

Ms. Nirmani Dayapathirana

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Yamuna Wickramasinghe

Instructor
Information Management View Profile
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo