ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

BBA (Hons)

Specialising in Business Management

ගතික ව්‍යාපාරික පරිසර කළමනාකරණය සදහා උපාධිධාරීන්ගෙන් බහු නිපුණතා හා කුසලතාවන්ගෙන් අවශ්‍ය වේ. ව්‍යාපාර ක්ෂේත්රයට පිවිසෙන උපාධිධාරීන්ට ව්‍යාපාරයක් සඳහා වැදගත් වන ක්ෂේත්ර ගණනාවක් තුළ දැනුමෙන් සන්නිවේදනය කිරීම මගින් ප්‍රතිලාභ හිමි කරගනු ඇත. මෙමගින් තරුණ උපාධිධාරීන් ඔවුන්ගේ නිශ්චිත රැකියා අවශ්‍යතා දියුණු කර ගැනීම සඳහා කර්මාන්තයේ නම්යශිලිත්වය ලබා ගනී . පුළුල් පරාසයක විහිදුණු දැනුම හා නිපුණතාවන් හෙලිදරව් කරගත් උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව විසින් මෙම BBA (Hons) ව්‍යාපාර කළමණාකරන වැඩසටහනේ අවශ්‍යතාවය මතු කර ඇත

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

Member of Association of Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • Management Trainees
 • Consultants
 • Business Executives
 • Manager
 • Business Development Executives
 • Academics
 • Business Cordinators
 • Entrepreneurs
 • Bankers
 • Research Executives
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • ප්‍රවේශය: පෙබරවාරි / ජූනි / සැප්තැම්බර්
 • ස්ථානය: මාලබේ / කොළඹ / මාතර / මහනුවර / කුරුණෑගල
 • නැව්: සතියේ දවස් / සති අන්ත
 • විභාග: සතියේ දවස් / සති අන්ත

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Passes in three subjects (in any subject stream) at the G.C.E. (Advanced Level) Examination (Sri Lanka / London) in one and the same sitting and a pass at the Aptitude test conducted by SLIIT

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM0010 Accounting (Compulsory for Non-accounting background)
BM1010 Learning and Study Skills 01
BM1020 Principles of Management 03
BM1030 Microeconomics 03
BM1040 Business Mathematics 03
BM1050 Information Technology for Business 03
BM1060 English Language Skills I 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM1070 Self Management 01
BM1080 Principles of Marketing 03
BM1090 Financial Accounting 03
BM1100 Legal & Political Environment in Business 03
BM1110 Human Resources Management 03
BM1120 English Language Skills II 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM2010 Personal Development Planning 01
BM2020 Organizational Behavior 03
BM2030 Management Accounting 03
BM2040 Macroeconomics 03
BM2050 Business Statistics 03
BM2060 Business Communication 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM2070 Leadership and Teamwork 01
BM2080 Operations and Supply Chain Management 03
BM2090 Business Information Systems 03
BM2100 Financial Management 03
BM2110 Operations Research 03
BM2120 Entrepreneurship Essentials 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM3040 Strategic Management 03
BM3050 Project Management 03
BM3510 Economic Analysis for managers 04
BM3320 Application software for Accounting 02
BM3010 Career Readiness and Business Ettiquette 01
1 Elective:
BM3530 කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති 03
BM3230 Human Capital Management in Small Business 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM3020 Research Methodology 03
BM3070 Business Law 03
BM3060 Professional Relationships and Networking 01
Business Internship OR 2 Modules
BM3030 Business Internship 06
BM3460 Enterprise Resource Planning 03
BM3520 Business in Emerging Markets 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM4010 Comprehensive Research Project(Continued to Semester 2) 09
BM4120 Digital Marketing 03
BM4220 Labour Law and Industrial Relations 03
1 Elective:
BM4310 Taxation 03
BM4510 Business Process Management 03
BM3310 Corporate Finance 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM4520 Sustainable Development in Business Environment 03
BM4530 Global Business and Strategy 03
1 Elective:
BM3260 Organizational Change and Development 03
BM4460 Transport Management 03

* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

A semester fee of Rs.215,000 will have to be paid to the SLIIT for each semester for the period of four years, to complete the degree in Sri Lanka. Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 100380005000

of the Nation Trust Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo