ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

BBA (Hons)

Specialising in Business Management

ගතික ව්‍යාපාරික පරිසර කළමනාකරණය සදහා උපාධිධාරීන්ගෙන් බහු නිපුණතා හා කුසලතාවන්ගෙන් අවශ්‍ය වේ. ව්‍යාපාර ක්ෂේත්රයට පිවිසෙන උපාධිධාරීන්ට ව්‍යාපාරයක් සඳහා වැදගත් වන ක්ෂේත්ර ගණනාවක් තුළ දැනුමෙන් සන්නිවේදනය කිරීම මගින් ප්‍රතිලාභ හිමි කරගනු ඇත. මෙමගින් තරුණ උපාධිධාරීන් ඔවුන්ගේ නිශ්චිත රැකියා අවශ්‍යතා දියුණු කර ගැනීම සඳහා කර්මාන්තයේ නම්යශිලිත්වය ලබා ගනී . පුළුල් පරාසයක විහිදුණු දැනුම හා නිපුණතාවන් හෙලිදරව් කරගත් උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව විසින් මෙම BBA (Hons) ව්‍යාපාර කළමණාකරන වැඩසටහනේ අවශ්‍යතාවය මතු කර ඇත

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

Member of Association of Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • Management Trainees
 • Consultants
 • Business Executives
 • Manager
 • Business Development Executives
 • Academics
 • Business Cordinators
 • Entrepreneurs
 • Bankers
 • Research Executives
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • ප්‍රවේශය: පෙබරවාරි / ජූනි / සැප්තැම්බර්
 • ස්ථානය: මාලබේ / කොළඹ / මාතර / මහනුවර / කුරුණෑගල
 • නැව්: සතියේ දවස් / සති අන්ත
 • විභාග: සතියේ දවස් / සති අන්ත

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Minimum 3 “S” passes in G.C.E A/L (Sri Lanka) or a minimum 3 “D” passes in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel (in any subject stream) in one and the same sitting, and a pass on the Aptitude Test conducted by SLIIT.

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM1011 Learning and Study Skills 01
BM1012 Principles of Management 03
BM1030 Microeconomics 03
BM1014 Business Mathematics 03
BM1015 Information Technology for Business 03
BM1016 English Language Skills 02
සෙමෙස්ටර් 2
BM1041 Self Management 01
BM1042 Macroeconomics 03
BM1043 Financial Accounting 03
BM1044 Legal & Political Environment in Business 03
BM1045 Human Resources Management 03
BM1046 Business Communication 02
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM2011 Personal Development Planning 01
BM2012 Organizational Behavior 03
BM2013 Business Information Systems 02
BM2014 Principles of Marketing 03
BM2015 Business Statistics 03
BM2016 Operations Management 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM2071 Leadership and Teamwork 01
BM2072 Business Negotiation 02
BM2573 Sociology and Psychology 02
BM2376 Management Accounting 03
BM2373 Financial Management 03
BM2576 Entrepreneurship and Managing Innovation 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM3011 Career Readiness and Business Etiquettes 01
BM3012 Business Ethics & Values 02
BM3513 Economic Analysis for Managers 03
BM3514 Business Law 03
BM3013 Project Management 03
BM3212 People Analytics 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM3061 Business Research Methods 03
BM3031 Business Internship 06
BM3121 Digital Marketing 03
BM3221 Human Resource Information Systems 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM4011 Comprehensive Research Project 09
BM4012 Strategic Management 03
BM4513 Crisis and Business Continuity Management 03
1 Elective:
BM4113 සැපයුම් හා සැපයුම් දාම කළමනාකරණය 03
BM4311 Taxation 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM4521 Diversity Management 03
BM4522 Sustainable Development in Business Environment 03
BM4523 International Business Management 03
BM4524 Managing Productivity and Quality 03

* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

A semester fee of Rs.330,000 will have to be paid to the SLIIT for each semester for the period of four years, to complete the degree in Sri Lanka. Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo