ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

BBA (Hons)

Specialising in Logistics & Supply Chain Management

ඉල්ලුම සැළසුම්, මිලදී ගැනීම්, තොග පාලනය, තොග කළමනාකරණය, නිෂ්පාදන සහ සේවා සහාය, තොරතුරු තාක්ෂණ, ප්‍රවාහනය, බෙදාහැරීම, ගබඩා කිරීම සහ මූලෝපායික සැපයුම් දාම කළමනාකරණය වැනි පුළුල් පරාසයක සැපයුම් හා සැපයුම් දාම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සිසුන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන අරමුණයි. නිෂ්පාදන සහ සේවා ක්‍රියාවලීන් විශ්ලේෂණය, සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, සැලසුම් කිරීම, පාලනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය මෙමගින් යොමු කෙරේ. සැපයුම්කරුවන්, බෙදාහරින්නන්, ප්‍රවාහන ප්‍රවාහකයන් , සැපයුම් සේවා සපයන්නන් පිළිබද සහ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග සහ උපාය මාර්ගික ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීම සඳහා ශිෂ්‍යන් සුදානම් කිරීම මෙම පාඨමාලාවේ ඇති තවත් සුවිශේශිත්වයකි

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

Member of Association of Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • Procurement / Purchasing / Sourcing Executive
 • Supply Chain Executives
 • Strategic Buyers
 • Demand planners
 • Shipping and Logistic Executives
 • Operations Specialist
 • Logistics Assistant
 • Logistics Analyst
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • ප්‍රවේශය: පෙබරවාරි / ජූනි / සැප්තැම්බර්
 • Location : Malabe / Colombo / Matara / Kandy / Kurunegala / Jaffna
 • නැව්: සතියේ දවස් / සති අන්ත
 • විභාග: සතියේ දවස් / සති අන්ත

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Minimum 3 “S” passes in G.C.E A/L (Sri Lanka) or a minimum 3 “D” passes in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel (in any subject stream) in one and the same sitting, and a pass on the Aptitude Test conducted by SLIIT.

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM1011 Learning and Study Skills 01
BM1012 Principles of Management 03
BM1030 Microeconomics 03
BM1014 Business Mathematics 03
BM1015 Information Technology for Business 03
BM1016 English Language Skills 02
සෙමෙස්ටර් 2
BM1041 Self Management 01
BM1042 Macroeconomics 03
BM1043 Financial Accounting 03
BM1044 Legal & Political Environment in Business 03
BM1045 Human Resources Management 03
BM1046 Business Communication 02
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM2011 Personal Development Planning 01
BM2012 Organizational Behavior 03
BM2013 Business Information Systems 02
BM2014 Principles of Marketing 03
BM2015 Business Statistics 03
BM2016 Operations Management 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM2071 Leadership and Teamwork 01
BM2072 Business Negotiation 02
IM2410 Supply Chain Forecasting 03
IM2420 Strategic Sourcing 03
IM2430 Inventory and Warehouse Management 03
IM2440 Lean Management 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM3011 Career Readiness and Business Etiquettes 01
BM3012 Business Ethics & Values 02
IM3411 Manufacturing Resource Planning 04
IM3421 Logistics Management 04
BM3013 Project Management 03
BM3015 Strategic Management 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM3061 Business Research Methods 03
BM3031 Business Internship 06
IE3081 Enterprise Resource Planning 04
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM4011 Comprehensive Research Project (contd. for semester 2) 09
IM4411 Global Supply Chain Management 03
IM4412 Strategic Supply Chain Management 03
IM4413 Supplier Relationship Management 03
සෙමෙස්ටර් 2
IM4421 Sustainable Supply Chain Management 03
IM4422 Lean Six Sigma 03
IM4423 Transport Management 03
1 Elective:
IM4822 Business Analytics & Simulation 03
IM4824 Data Science and Industry 4.0 03

* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

A semester fee of Rs.330,000 will have to be paid to the SLIIT for each semester for the period of four years, to complete the degree in Sri Lanka. Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo