ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

BBA (Hons)

Specialising in Quality Management

Quality Management plays a crucial role in any company's growth and performance. It is also an essential resource in the competition for customer relationships, striving to deliver a superior experience. The extensive knowledge provided by the quality management specialization provides students with a deeper understanding of four primary areas.

First, it deepens the knowledge of quality concepts (Lean Six Sigma, Toyota Production System, Lean Management, etc.). Second, it focuses on a wide range of problem-solving techniques such as Kaizen, QC Circle, DMAIC, Focused Brainstorming, Process Mapping, SIPOC Diagram, Force-Field Analysis, Matrix Analysis, C&E Analysis, Failure Mode Analysis, Performance Sampling, Check Sheets, Analytical Charts, Pareto Charts, Run Charts, Multi-Vari Charts, Correlation Charts, etc. Third, concentrates on Quantitative and Qualitative Forecasting techniques. Finally, it enlightens the ISO Standards that are mandatory in carrying out professional careers in ensuring quality in all business processes. As a result, students will be equipped with artificial intelligence and analytical tools for making sound operational and strategic business decisions in Quality Management.

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

Member of Association of Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • Quality Management Consultant
 • Quality Management Specialist
 • Corporate Quality Director
 • Quality Manager
 • Quality Assurance Audit Manager
 • Quality Assurance Analyst
 • Quality Management Executives
 • Quality Control Officers – testers/inspectors
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • ප්‍රවේශය: පෙබරවාරි / ජූනි / සැප්තැම්බර්
 • ස්ථානය: මාලබේ / කොළඹ / මාතර / මහනුවර / කුරුණෑගල
 • නැව්: සතියේ දවස් / සති අන්ත
 • විභාග: සතියේ දවස් / සති අන්ත

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Minimum 3 “S” passes in G.C.E A/L (Sri Lanka) or a minimum 3 “D” passes in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel (in any subject stream) in one and the same sitting and a pass on the Aptitude Test conducted by SLIIT.

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM1011 Learning and Study Skills 01
BM1012 Principles of Management 03
BM1030 Microeconomics 03
BM1014 Business Mathematics 03
BM1015 Information Technology for Business 03
BM1016 English Language Skills 02
සෙමෙස්ටර් 2
BM1041 Self Management 01
BM1042 Macroeconomics 03
BM1043 Financial Accounting 03
BM1044 Legal & Political Environment in Business 03
BM1045 Human Resources Management 03
BM1046 Business Communication 02
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM2011 Personal Development Planning 01
BM2012 Organizational Behavior 03
BM2013 Business Information Systems 02
BM2014 Principles of Marketing 03
BM2015 Business Statistics 03
BM2016 Operations Management 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM2071 Leadership and Teamwork 01
BM2072 Business Negotiation 02
IM2810 Introduction to Quality 03
IM2820 Quality Tools and Problem-Solving Models 03
IM2830 Management System Auditing 03
1 Elective
IM2430 Inventory and Warehouse Management -
IM2840 Quantitative and Qualitative Forecasting 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM3011 Career Readiness and Business Etiquettes 01
BM3012 Business Ethics and Values 02
BM3015 Strategic Management 03
BM3013 Project Management 03
IM3811 Managing Quality in Services 03
IM3812 Customer Experience and Business Process Management 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM3061 Business Research Methods 03
BM3031 Business Internship 06
IM3850 Toyota Production System and Lean Management 03
IM3870 Total Productive Maintenance 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM4011 Comprehensive Research Project (contd. for semester 2) 09
IM4810 Six Sigma and Lean Six Sigma 03
IM4830 Process Automation and Artificial Intelligence (AI) 03
IM4811 Business Excellence Models and Awards 03
IM4812 Quality Management System Software 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM4011 Comprehensive Research Project (contd. From semester 1) -
IM4821 Experimental Design and Reliability Management 03
IM4822 Business Analytics and Simulation 03
1 Elective
IM4823 Managing Innovation and use of Ideation Tools 03
IM4824 Data Science and Industry 4.0 03

* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

A semester fee of Rs.330,000 will have to be paid to the SLIIT for each semester for the period of four years, to complete the degree in Sri Lanka. Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo