ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

BBA (Hons)

Specialising in Accounting & Finance

ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සඳහා ගිණුම්කරණය හා මුදල් පිළිබඳ දැනුම අත්‍යවශ්‍ය වේ. නවීන ව්‍යාපාරවල වේගවත් වෙනස්කම් හා නවීන ව්‍යාපාරයේ සංකීර්ණතාවයන් සමඟ වේගයෙන් ඉදිරියට යාම සඳහා මූලධර්ම පිළිබඳ ශක්තිමත් අවබෝධයක් අවශ්ය ය. විශේෂයෙන් ගිණුම්කරණය හා මුල්ය විනය මේ සඳහා විශේෂ වේ. පළමු වසර තුනේ අධ්‍යයන කටයුතුවලදී ශක්තිමත් පදනමක් මත ගොඩනැඟීම හා විශේෂ උපාධි පාඨමාලාවක් තුළීන් සිසුන්ට ගිණුම්කරණය හා මුල්‍ය පිළිබද අවශ්‍ය වන ගැඹුරු දැනුමක් ලබාගත හැකිය. එපමණක්ද නොව, අවසන් වසර තුළ ලබා ගත හැකි තෝරා ගැනීම්. තෝරාගත් ක්ෂේත්‍රකක දී තවදුරටත් විශේෂීකරණය සඳහා ශිෂ්‍යයෙකුට ඉඩ සැලසේ

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

Member of Association of Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • ගිණුම් විධායක
 • ගණකාධිකාරී
 • විගණන විධායක
 • මුල්‍ය විධායකය
 • මුල්‍ය කළමණාකරු
 • විගණන අධීක්ෂක
 • කළමනාකරණ නවක(මූල්ය)
 • කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී
 • පිරිවැය ගණකාධිකාරී
 • මුල්‍ය විශ්ලේෂක
 • අභ්‍යනතර විගණකවරු
 • ශාස්ත්‍රඥ / කථිකාචාර්ය
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • ප්‍රවේශය: පෙබරවාරි / ජූනි / සැප්තැම්බර්
 • Location : Malabe / Colombo / Matara / Kandy / Kurunegala / Jaffna
 • නැව්: සතියේ දවස් / සති අන්ත
 • විභාග: සතියේ දවස් / සති අන්ත

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Minimum 3 “S” passes in G.C.E A/L (Sri Lanka) or a minimum 3 “D” passes in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel (in any subject stream) in one and the same sitting, and a pass on the Aptitude Test conducted by SLIIT.

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM1011 Learning and Study Skills 01
BM1012 Principles of Management 03
BM1030 Microeconomics 03
BM1014 Business Mathematics 03
BM1015 Information Technology for Business 03
BM1016 English Language Skills 02
සෙමෙස්ටර් 2
BM1041 Self Management 01
BM1042 Macroeconomics 03
BM1043 Financial Accounting 03
BM1044 Legal & Political Environment in Business 03
BM1045 Human Resources Management 03
BM1046 Business Communication 02
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM2011 Personal Development Planning 01
BM2012 Organizational Behavior 03
BM2013 Business Information Systems 02
BM2014 Principles of Marketing 03
BM2015 Business Statistics 03
BM2016 Operations Management 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM2071 Leadership and Teamwork 01
BM2072 Business Negotiation 02
BM2373 Financial Management 03
BM2374 Advanced Financial Accounting 03
BM2375 Application Software in Accounting 03
BM2376 Management Accounting 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM3011 Career Readiness and Business Etiquettes 01
BM3012 Business Ethics & Values 02
BM3373 Advanced Management Accounting 03
BM3374 Financial Reporting 03
BM3375 Corporate Finance 03
1 Elective:
BM3013 Project Management 03
BM3514 Business Law 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM3061 Business Research Methods 03
BM3031 Business Internship 06
BM3311 Financial Analysis for Business 03
BM3312 Contemporary Issues in Accounting and Finance 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM4011 Comprehensive Research Project 09
BM4012 Strategic Management 03
BM4311 Taxation 03
BM4312 Investment Analysis and Portfolio Management 03
1 Elective:
BM4313 Forensic Accounting 02
BM4314 Data Analytics and Visualization for Accounting 02
සෙමෙස්ටර් 2
BM4321 Strategic Finance 02
BM4322 International Financial Management 03
BM4323 Audit and Assurance 02
BM4324 Financial Modeling 03

* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

A semester fee of Rs.330,000 will have to be paid to the SLIIT for each semester for the period of four years, to complete the degree in Sri Lanka. Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo