ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

BBA (Hons)

Specialising in Management Information Systems

නවීන පරිසරයේ සිටින සිසුන් ව්‍යාපාර වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කරන ආකාරය සහ සමාජයේ පුද්ගලයන් සඳහා ජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවිය යුතු ය. ව්‍යාපාර තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටහන මගින් සිසුන්ට අවශ්‍ය නිසි න්‍යායික හා ප්‍රයෝගික දැනුම ලබා ගත හැකිය. MIS පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් ගැටළු නිරාකරණය හැකියාවන් දියුණු කළ , බහු කාර්යයන් හසුරුවන, පහසුවෙන් අභියෝග කළ නොහැකි හැකියාවන්ගෙන් යුක්ත වේ. සෑම විටම නව ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම, ව්‍යකුලත්වය කළමනාකරණය කළ හැකි වීම , කණ්ඩායම්වල වැඩ කිරීමට ඇති හැකියාව හා දුරදර්ශි නිසාවෙන් මෙම උපාධිධාරීන් ඉහල වැටුප් වලට හිමිකම් කියයි.

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

University Grants Commission under the Universities Act

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

Association of Commonwealth Universities

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

International Association of Universities (IAU)

Member of Association of Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

වෘත්තීය අවස්ථා

  • Enterprise Content Management Consultants
  • BA Strategy Consultants
  • Business Intelligence and Performance Management Consultants
  • Optimization Consultants
  • Enterprise Information & Management Consultants
  • කාලය: අවුරුදු 4 යි
  • ප්‍රවේශය: පෙබරවාරි / ජූනි / සැප්තැම්බර්
  • Location : Malabe / Colombo / Matara / Kandy / Kurunegala
  • නැව්: සතියේ දවස් / සති අන්ත
  • විභාග: සතියේ දවස් / සති අන්ත

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Passes in three subjects (in any subject stream) at the G.C.E. (Advanced Level) Examination (Sri Lanka / London) in one and the same sitting and a pass at the Aptitude test conducted by SLIIT

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM0010 Accounting (Compulsory for Non-accounting background)
BM1010 Learning and Study Skills 01
BM1020 Principles of Management 03
BM1030 Microeconomics 03
BM1040 Business Mathematics 03
BM1050 Information Technology for Business 03
BM1060 English Language Skills I 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM1070 Self Management 01
BM1080 Principles of Marketing 03
BM1090 Financial Accounting 03
BM1100 Legal & Political Environment in Business 03
BM1110 Human Resources Management 03
BM1120 English Language Skills II 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM2010 Personal Development Planning 01
BM2020 Organizational Behavior 03
BM2030 Management Accounting 03
BM2040 Macroeconomics 03
BM2050 Business Statistics 03
BM2060 Business Communication 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM2070 Leadership and Teamwork 01
BM2080 Operations and Supply Chain Management 03
BM2090 Business Information Systems 03
BM2100 Financial Management 03
BM2110 Operations Research 03
BM2120 Entrepreneurship 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM3010 Carrier Readiness and Business Etiquetts 01
IM3650 Information Systems Project Management 03
IM3680 Computer Programming 03
IM3670 Database Management Systems 03
1 Elective:
IM3440 E-Business 03
IM3740 Data Science in Real Life 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM3020 Research Methodology 03
BM3060 Professional Relationships and Networking 01
IM3660 Object Oriented Concepts 03
IM3690 Ruby and Python Programming 03
Business Internship OR 2 Modules
BM3030 Business Internship 06
IM3760 Operations Analytics 03
IM3640 Change Management in IT implementation 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM4010 Comprehensive Research Project(Continued to Semester 2) 09
IM4610 Decision Support Systems 03
1 Elective
IM4730 Social Media and Web Analytics 03
IM4650 IT Service Management 03
IM4710 Business Metrics for Data Driven Companies 03
BM4510 Business Process Management 03
සෙමෙස්ටර් 2
BM4010 Comprehensive Research Project (contd. From semester 1) -
IM4660 Information Systems Security,Risk,Audit and Control 03
IM4670 Business Consultancy 02
BM3460 Enterprise Resource Planning 03
1 Elective:
IM4680 Network Fundementals 03
IM4690 Software Quality Assuarance 03

* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

A semester fee of Rs.215,000 will have to be paid to the SLIIT for each semester for the period of four years, to complete the degree in Sri Lanka. Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 100380005000

of the Nation Trust Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo